BigQuery GA4 schema - Send Custom GA4 Data to BigQuery - Optimize Smart

BigQuery GA4 schema - Send Custom GA4 Data to BigQuery - Optimize Smart